Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Drive@Weeze en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
Artikel 3. Offertes 
1. De door Drive@Weeze gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven. Drive@Weeze is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 21 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 
1. Drive@Weeze zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Drive@Weeze het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Drive@Weeze aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Drive@Weeze worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Drive@Weeze zijn verstrekt, heeft Drive@Weeze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
4. Drive@Weeze is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Drive@Weeze is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 
Artikel 5. Wijziging of annulering van de overeenkomst door Drive@Weeze 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
2. Indien de veiligheid van de deelnemers, of de instructeurs dit noodzakelijk maakt, is Drive@Weeze gerechtigd de uitvoering van een training terstond aan te passen of te annuleren. 
3. In geval van annulering op grond van art. 5.2 is Drive@Weeze tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een in overleg met opdrachtgever nader te bepalen nieuwe datum. 
 
Artikel 6. Geheimhouding 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
2. Indien Drive@Weeze ter uitvoering van een opdracht, persoonsgegevens van de opdrachtgever en haar medewerkers of cliënten ter beschikking heeft gekregen, zal Drive@Weeze deze gegevens beheren conform de eisen van de Wet op de Persoonsregistratie. Met name hebben de deelnemers te allen tijde recht op inzage in hun gegevens en kunnen zij verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. 
 
Artikel 7. Opzegging 
Drive@Weeze hanteert onderstaande annuleringsvoorwaarden, tenzij met opdrachtgever anders is overeengekomen. 
 
Verplaatsen: (eenmalig)
Tot 4 weken van tevoren gratis
Tussen de 4 weken en 2 weken van tevoren zal 50% van de kosten in rekening worden gebracht.
Na 2 weken van tevoren zal 75% van de kosten in rekening worden gebracht.
 
Annuleren:
Tot 6 weken van tevoren gratis.
Tussen de 6 weken en 3 weken van tevoren zal 50% van de kosten in rekening worden gebracht.
Na 3 weken van tevoren zal 100% van de kosten in rekening worden gebracht.
 
Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst 
1. De vorderingen van Drive@Weeze op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 2. In de genoemde gevallen is Drive@Weeze bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarbij Drive@Weeze het recht behoudt om schadevergoeding te vorderen. 
 
Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk te worden gemeld. 
2. Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal Drive@Weeze de klacht binnen 5 dagen in behandeling nemen. 
3. Indien een klacht gegrond is, zal Drive@Weeze de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Drive@Weeze slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12. 
 
Artikel 10. Prijsafspraken 
1. Onverminderd de bepalingen van artikel 7 kunnen partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen: 
  1. per groep, met een maximum aantal deelnemers per dag of per training; 
  2. per persoon, met een minimum aantal deelnemers per dag of per training; 
  3. individueel; 
2. Bij de groepsprijs worden, bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, de extra deelnemers naar rato doorberekend. 
 
Artikel 11. Betaling 
1. Bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een training of het gebruik van de faciliteiten zal Drive@Weeze een nota voor de te leveren diensten verzenden. Voor aanvang van de training of het beschikbaar stellen van de faciliteiten dient het gehele factuurbedrag te zijn voldaan. 
2. Betaling dient te geschieden op een door Drive@Weeze aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 
3. Na het verstrijken van 14 dagen na data van de betalingsverplichtingen is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 7%, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Drive@Weeze en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Drive@Weeze onmiddellijk opeisbaar zijn. 
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
6. Betaling geschiedt zonder korting, verrekening of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op Drive@Weeze heeft of pretendeert te hebben. 
7. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. 
 
Artikel 12. Aansprakelijkheid 
1. Drive@Weeze draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door of namens de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Drive@Weeze kan worden toegerekend.
2. Drive@Weeze is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Drive@Weeze in de nakoming van zijn Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Drive@Weeze aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Drive@Weeze toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. Drive@Weeze is niet aansprakelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden indien de adviezen en instructies van of vanwege Drive@Weeze behoorlijk waren opgevolgd.
4. Mocht Drive@Weeze aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Drive@Weeze te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Drive@Weeze hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Drive@Weeze ter zake vervalt.
5. Drive@Weeze is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
6. Indien Drive@Weeze aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Drive@Weeze beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid Algemene voorwaarden GP-Elite – 31 januari 2018 van Drive@Weeze betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Drive@Weeze is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
7. Drive@Weeze is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de in het kader van de Overeenkomst door of namens Drive@Weeze geleverde of beschikbaar gestelde zaken de aansprakelijkheid draagt krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.
8. Drive@Weeze, ingehuurde instructeurs van Drive@Weeze, andere medewerkers van Drive@Weeze en de verhuurder van het terrein waar de Diensten worden afgenomen, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de Wederpartij of een vanwege haar aangewezen deelnemer, in verband met de Dienstverlening lijdt. De Wederpartij /deelnemer verklaart dat hij Drive@Weeze en/of de hierboven genoemde partijen niet aansprakelijk zal stellen en houden voor enige door hem in verband met het afnemen van de Diensten geleden schade van welke aard dan ook, waaronder aldus mede begrepen materiele, immateriële en letselschade.
9. De ten behoeve van Drive@Weeze bedongen aansprakelijkheidsbeperkende clausules van deze algemene voorwaarden gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Drive@Weeze.
10. In geval van een consumentenkoop tussen Drive@Weeze en de Wederpartij, strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. In het kader van een consumentenkoop zoals hiervoor bedoeld, door Drive@Weeze, een fabrikant of importeur verstrekte garantie, doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Drive@Weeze kunnen doen gelden.
 
Artikel 13. Vrijwaring 
1. De Wederpartij vrijwaart Drive@Weeze van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Drive@Weeze toerekenbaar is. Indien Drive@Weeze uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Drive@Weeze zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Drive@Weeze, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Drive@Weeze en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 
Artikel 14. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Drive@Weeze geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Drive@Weeze niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Drive@Weeze, weersomstandigheden, stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie, elektronische virussen, storingen van dataverkeer of storingen in andere systemen die deel uitmaken van het internet worden daaronder begrepen. 
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Drive@Weeze opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Drive@Weeze niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
3. Indien Drive@Weeze bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
4. Indien een training geen veilige doorgang kan vinden door een onvoorziene omstandigheid, bijvoorbeeld sneeuw, ijzel, ijs of schade aan het oefenterrein behoudt Drive@Weeze zich het recht voor de training te annuleren en opnieuw op een andere in overleg met de opdrachtgever geplande datum uit te voeren. 
 
Artikel 15. Geschillenbeslechting 
1. Op alle rechtsbetrekkingen voortvloeiend uit deze overeenkomst waarbij Drive@Weeze partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven en/of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Drive@Weeze het recht de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 
Artikel 16. Toepasselijk recht 
1. Op elke overeenkomst tussen Drive@Weeze en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 

nieuwsbrief

Vul onderstaande gegevens in en blijf op de hoogte van ons Drift activiteiten

voornaam + achternaam

e-mail

land